top of page
Image by David Beale

NO POLITCS/ GOOD VIBES (NO NEGATIVITY ALLOWED)

Public·140 members

(ПРЕНОС ВО ЖИВО###) пренос 30 септември 2023


Клипен компресор со директен пренос. Ниска потрошувачка на масло, компактен и пренослив. Погоден за домашна и полу-професионална употреба.


Овие правила не се однесуваат на земјите членки на Европската унија и земјите членки на Европскиот економски простор. Доколку Агенцијата оцени дека определена трета земја не обезбедува соодветно ниво на заштита во однос на преносот на личните податоци, ќе ја извести Европската комисија и ќе му наложи на контролорот запирање на преносот на личните податоци. Агенцијата може да дозволи пренос на личните податоци во држава која нема да обезбеди најмалку исто ниво на заштита на лични податоци како во Република Северна Македонија, под услов да бидат обезбедени соодветни гаранции за заштита на приватноста, правата и слободите на субјектот на лични податоци. Исклучоци при пренос на личните податоци во други држави: субјектот на лични податоци изречно се согласил да се изврши пренос на податоците; преносот е неопходен заради спроведување на договор на субјектот на лични податоци и контролорот или спроведување на преддоговорни мерки преземени како одговор на барањето на субјектот на лични податоци; преносот е неопходен заради склучување или исполнување на договор склучен во интерес на субјектот на лични податоци, меѓу контролорот и трето лице; преносот е неопходен заради заштита на јавен интерес или заради јавната безбедност; преносот е неопходен заради утврдување или остварување на поединечни правни интереси; преносот е неопходен заради заштита на животот или суштинските интереси на субјектот на лични податоци и преносот се врши од јавно достапни збирки на лични податоци или од збирки на лични податоци достапни за лице кое ќе го стори веројатен својот правен интерес во обем утврден со закон. Пренос на одобрение - Агенција за електронски комуникацииПравото за користење на радиофреквенциите не може да се пренесе или отстапи на друго правно или физичко лице без претходна согласност од Агенцијата за што се поднесува писмено барање. Кон барањето се доставуваат следните документи: Изјава од носителот на одобрението за користење на радиофреквенции со која се сложува да се изврши пренос/отстапување на правото за користење на радиофреквенциите Изјава од правното или физичко лице на кое се пренесува/отстапува правото за користење на радиофреквенциите за прифаќање на правата и обврските кои произлегуваат од одобрението за користење на радиофреквенции; Извод од Централен регистар за правното или физичко лице на кое се пренесува/отстапува правото за користење на радиофреквенциите и По приемот на барање за пренос на право за користење на радиофреквенции Агенцијата утврдува дали барателот ги платил сите надоместоци кои согласно со Закон бил должен да ги плати и дали физичкото или правното лице на кое се предлага да се пренесе или издаде правото на користење на радиофреквенции ги исполнува сите услови утврдени со Законот, прописите донесени врз основа на него и условите за користење на радиофреквенции утврдени во одобрението за користење на радиофреквенции, како и тоа дали со пренесувањето или издавањето на правото за користење на радиофреквенциите би се нарушила конкуренцијата. 2022 Сослушувањето за случајот на најдобриот светски тенисер Новак Ѓоковиќ почна со задоцнување во судот во Мелбурн. Најавениот пренос во живо и натаму не е... Ракомет Расте интересот за преноси на мечеви од ЛШ Тања Димитриоска - 10:55 05. 12. 2019 Натпреварите од ракометната Лига на шампионите (ЛШ) стануваат сѐ поинтересни за ТВ-куќите што вршат директен пренос од натпреварите од елитното натпреварување. Според Европската ракометна... Скопје Седниците на советот на Скопје ќе се пренесуваат во живо НМ - 11:15 22. 08. Централен Депозитар за хартии од вредностЗа спроведување на нетрговски пренос на хартии од вредност врз основа на оставинско решение донесено од надлежен суд/нотар до ЦДХВ се доставува следнава документација: Правосилна одлука на надлежен суд/нотар, во оригинал или заверена копија. Доказ за уплата на надомест за спроведување на пренос согласно со Тарифата на ЦДХВ: Ако наследникот нема отворено сметка за хартии од вредност во ЦДХВ, потребно е да поднесе и документација за отворање сметка за хартии од вредност дадена на следниов линк. Ако предмет на наследство се хартии од вредност што согласно со оставинското решение не можат да се поделат во цел број (односно ако при поделбата се јавува остаток како нецел број), наследниците имаат можност за нераспределивите хартии од вредност да отворат сосопственичка сметка или да извршат соодветна распределба на таквите хартии од вредност преку изјава заверена на нотар или соодветно коригирање на наследното решение. пренос - Нова МакедонијаМагазин Воцап со можност за пренос на историјата на разговорите со кју-ар... НМ - 12:23 06. 07. 2023 Воцап продолжува да воведува иновации во својата мегапопуларна апликација, а сега дополнително го поедностави процесот на пренесување на историјата на разговорите и датотеките на... СПОРТ Обновено: Сослушувањето за Ѓоковиќ почна наспроти техничките проблеми НМ - 19:10 09. 01. Овие измени се во согласност со европските регулативи за либерализиран пазар на електрична енергија кои поради целосна транспарентност препорачуваат одвоени ставки за сите тарифи во фактурите за потрошена електрична енергија. Останатите корисници во државата, кои се снабдуваат со електрична енергија на слободниот пазар и претходно имаа одвоени ставки во своите фактури за електрична енергија. Со оваа измена им се дава можност и на корисниците во случај на промени на снабдувач, да имаат преглед колку е мрежарина за одржување на системот на МЕПСО и Електродистрибуција, а колку е енергија, која е променлива сума во зависност од тековната цена на пазарот. Како се пресметува надоместокот за пренос и дистрибуција струја? Надоместокот за користење на преносниот и дистрибутивниот систем се добива како производ од потрошената енергија и тарифата за пренос и дистрибуција согласно Одлуката на РКЕ. таг: пренос ... пренос. таг: пренос. Во Битола остварена првата ласерска врска во земјава, пренесени музика и фотографија. 23 март 2023. Д-р Дејан Трајковски од Техничкиот ... Пренос на фирма (Трговец поединец) - Академик Пренос на фирма (Трговец поединец). Фирмата може да се пренесе на друг само заедно со претпријатието или со поголемиот дел од претпријатието. За пренос на ... пренос Најавениот пренос во живо и натаму не е... Ракомет · Расте интересот за Натпреварите од ракометната Лига на шампионите (ЛШ) стануваат сѐ поинтересни за ТВ- ... Пренос на лични податоциПреносот на личните податоци во други држави може да се изврши само доколку другата држава обезбеди соодветен степен на заштита на лични податоци. Нивото на заштита на личните податоци обезбедено од страна на другата држава, Агенцијата го оценува врз основа на: природата на податоците; целта и времетраењето на предложената операција или операции за обработка; државата во која ќе се пренесат податоците; владеење на правото и мерки за безбедност кои постојат во таа држава. Во Законот за заштита на личните податоци наведени се условите што треба да ги исполни државата каде се пренесуваат личните податоци. Сè што треба да знаете за надоместот за пренос и дистрибуција на струјаДали надоместот за пренос и дистрибуција на струја е нова ставка во сметките? Со одлуката за цената на електрична енергија на Регулаторна комисија за енергетика (РКЕ), која влезе во сила на 01. 07. 2022 година, се издвои ставката за надомест за пренос и дистрибуција за потрошена електрична енергија и за корисниците домаќинства, кои се снабдуваат со електрична енергија на регулиран пазар. Оваа ставка и досега беше дел од структурата на сметката за електрична енергија, интегрирана во тарифите за енергија, а сега се издвојува посебно. Со тоа крајната сума на сметката за потрошена елeктрична енергија е иста без оглед дали преносoт и дистрибуцијата се одвоени со посебна ставка или не. Зошто се изводи надоместокот за пренос и дистрибуција како посебна ставка? Со оваа одлука на РКЕ, корисниците имаат транспарентен увид во целосната структура на сметките за електрична енергија. Пренос на хартии од вредност преку подарок Пренос на хартии од вредност преку подарок. За спроведување на нетрговски пренос на хартии од вредност врз основа на подарок до ЦДХВ се доставува следнава ... Барање на странка за добивање на спроводница и За пренос на телото на умрено лице преку граница или на територија на Република 6. Податоци за начинот на пренос на починатото лице (доколку преносот се ... Пренос (телекомуникации) — ВикипедијаОд Википедија — слободната енциклопедија Антена за пренос на радиосигнали Пренос или трансмисија во телекомуникациите – процес на испраќање и распростирање на аналогни и дигитални информациски сигнали преку физички медиум од точка до точка или од точка до повеќе точки. Медиумот може да биде жичен, оптички или безжичен. [1][2] Еден пример за пренос е испраќање на сигнал со ограничено времетраење, на пример, блок или пакет на податоци, телефонски повик или е-пошта. Вообичаено преносните технологии и шеми се однесуваат на задачи од протоколот на физичкото ниво, како што се модулација, демодулација, линиско кодирање, порамнување (еквализација), контрола на грешки, синхронизација на битови и мултиплексирање, но терминот исто така може да вклучи и повисоки нивоа на протоколот, на пример, дигитализирање на аналоген сигнал и компресија на податоци. Преносот на дигитална порака или дигитализиран аналоген сигнал е познат како дигитална комуникација. Пренос на право 3.9.2013 — Пренос на право. Пренос на право: -Заштитениот географски назив со договор не може да се пренесува, да се отстапува на користење, ... Пренос на одобрение 23.6.2011 — Изјава од носителот на одобрението за користење на радиофреквенции со која се сложува да се изврши пренос/отстапување на правото за користење на ... ДВОСТЕПЕН КЛИПЕН КОМПРЕСОР СО ПРЕНОС НА LONG LIFE компресорите на FIAC се со висок процент на ефикасност благодарение на намалената брзина на вртење и намалената потрошувачка на масло. Централен Депозитар за хартии од вредностЗа спроведување на нетрговски пренос на хартии од вредност врз основа на подарок до ЦДХВ се доставува следнава документација: Договор за подарок што ќе ги содржи сите податоци неопходни за идентификување на страните и предметот на подарок, заверен во потписите од нотар и заверка од надлежен орган за јавни приходи дека за преносот на хартиите од вредност врз основа на подарокот е платен данок, односно дека тој е ослободен од данок. Уплата на надомест согласно со Тарифата на ЦДХВ. Согласно Одлука на Комисијата за хартии од вредност на РСМ бр. 08-102/1 од 18. пренос | Македонски. гов. мкИменка, машки род Само во еднина. Значење на пренос: 1. Пренесување, превоз од едно место на друго. Извршија пренос на старите автомобили. 2. Пренесување говор, настан, слика и звук преку електронски медиум. Телевизиски пренос. 3. (техн. ) Пренесување на движење од еден на друг дел на некој механизам. 4. Пренесување на сопственост од еден носител врз друг. Оригинални податоци: пренос (само едн. ДВОСТЕПЕН КЛИПЕН КОМПРЕСОР СО ПРЕНОС НА РЕМЕН - АВ 500/998 - ДОНА ВИКИLONG LIFE компресорите на FIAC се со висок процент на ефикасност благодарение на намалената брзина на вртење и намалената потрошувачка на масло. Цилиндри изработени од леано железо, голема ременица на пумпата со спирални ножеви што придонесува за поголема ефикасност при ладењето. Клипен компресор со директен пренос - ДОНА ВИКИ Клипен компресор со директен пренос. Ниска потрошувачка на масло, компактен и пренослив. Погоден за домашна и полу-професионална употреба. Пренос на лични податоци Преносот на личните податоци во други држави може да се изврши само доколку другата држава обезбеди соодветен степен на заштита на лични податоци. Секоја тарифа во врска со електричната енергија се одредува од страна на РКЕ. ЕВН Хоме не одредува цена за ниту една ставка во фактурите за електрична енергија. Цената за надомест за пренос и дистрибуција на електрична енергија, која е одредена од Регулаторна комисија за енергетика, изнесува 3, 3742 денари, а влезе во сила на 01. 2022 и од истиот датум и се применува. Таа цена се множи со потрошените kWh на корисникот (исто така почнувајќи од 01. 2022), а тоа е транспарентно и детално прикажано на задната страна на секоја фактура. Одговараат од ЕВН Македонија. Zwilling Fresh & Save - кутија за пренос на храна Кутии за пренос на храна со интегрирана, моќна вакуум технологија која овозможува продолжување на рокот на храната, можност за замрзнување, но се одлични и ...


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

 • Blondeboyy Supreme
 • Snake Boon
  Snake Boon
 • H
  hp.Lidia047199
 • Sironet Fomene
  Sironet Fomene
 • Princess Princess
  Princess Princess
bottom of page